X

سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی

محصولات ما / سیستم های مدیریت اطلاعات درمانی / سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی
سیستم جامع مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی

Laboratory Information System

 

شركت مهندسی انفورماتیك تراشه هوشمند نوین افتخار دارد سیستم جامع مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی TebSoft را به عنوان دستاورد جدید در زمینه اتوماسیون واحد های آزمایشگاهی كشور با دید تحلیل بر اساس نیاز روز واحد های آزمایشگاهی مدرن و قابلیت لینك به تمامی دستگاه های آزمایشگاهی با پورت های خروجی (جوابدهی خودكار) معرفی نماید.
 سیستم آزمایشگاهی TebSoft  پس از بررسی و آنالیز توسط تعدادی از اساتید آزمایشگاهی كشور به عنوان سیستم مورد استفاده در تمامی آزمایشگاه های تحت پوشش تعدادی از واحد های دانشگاهی كشور معرفی شده و عنوان Laboratory Information Best System  را به خود اختصاص داده.

تعاریف سیستم جامع مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی طب سافت (LIS)
        

 • تعریف آزمایشات با نرخ های آزاد و بیمه و متفرقه با ویژگی منحصر بودن برای هر بیمه
 • تعریف گروه های آزمایشی
 • تعریف جدول PT
 • تعریف فرمول های جوابدهی برای آزمایشات ( LDL و ....
 • تعریف حق فنی و حق نمونه برداری بصورت جدا برای هر بیمه با ویژگی تعریف جهت روز اول و روز دوم بیماران بستری كه در بیمه های دولتی كاربرد دارد.
 • تعریف شرایط تعهد حق فنی و حق نمونه برداری برای بیمه ها با حالت های مختلف سازگار با شرایط هر بیمه
 • تعریف نرمال رنج های متنوع براساس سن و جنسیت و متن نرمال رنج مختص به یك جنس و سن
 • تعریف روتین های آزمایشی برای استفاده در پذیرش بستری و سرپایی
 • تعریف داروهای آنتی بیوگرام و روتین های دارویی برای استفاده در جوابدهی كشت بیماران
 • تعریف دسته جواب برای آزمایشات سه گروه مانند Urine و ...
 • تعریف جواب های آماده جهت استفاده با كد سریع در جوابدهی آزمایشات
 • تعریف فرآورده های بانك خون جهت پذیرش درخواست فرآورده های خون بیماران بستری
 • تعریف بیمه های مختلف با نرخ های آزاد و بیمه و متفرقه كاملاً مجزا برای هر بیمه
 • امكان تشابه سازی در تعریف بیمه های جدید جهت كپی كردن نرخ ها و مشخصات بیمه ها
 • تعریف ارسال كنندگان با امكان تعریف عنوان برای هر پزشك (جناب آقای دكتر ، جناب پروفسور و .... )
 • تعریف پاتولوژیست های مركز با امكان تعریف عنوان برای هر پاتولوژیست
 • تعریف Work List های متنوع با امكانات متنوع
 • تعریف كاربران با سطوح دسترسی ریز شده به فرم ها و گزارشات و عملیات مختلف سیستم
 • امكان تعریف تقویم سالانه جهت استفاده در تعیین تاریخ جواب و هشدارهای لازم برای روزهای تعطیل
 • تعریف مشخصات آزمایشگاه جهت چاپ در گزارشات و قبض های سیستم
 • امكان تعریف متن امضای انتهای جواب بیماران
 • امكان تعریف متن مربوط به ساعات جواب دهی آزمایشگاه و نیز پیام های بهداشتی و تبلیغات برای چاپ روی قبض بیماران
 • تعریف مولفه های لازم جهت استفاده برای بیماران سرطانی
 • تعریف كدهای ICD-O جهت استفاده برای بیماران سرطانی
 • تعریف متون آماده پاتولوژی جهت استفاده در جوابدهی پاتولوژی بیماران بستری و سرپایی با استفاده از Microsoft Word 2003
 • امكان تعریف سربرگ برای جوابدهی پاتولوژی در سایزهای A4 و A5 با استفاده از2003 Microsoft Word
 • تعریف فونت و سایز فونت و محل چاپ بر روی نسخه های بیماران سرپایی جهت استفاده از Slip Printer
 • تعریف شماره های اولیه برای شماره های پاتولوژی و سیتولوژی
 • تعریف پیشوندهای لازم برای شماره های پاتولوژی و سیتولوژی
 • امكان تعریف كد برای آزمایشات براساس گروه بندی های انجام شده در مركز
 • نمایش كدهای استفاده نشده برای استفاده جهت آزمایشات جدید
 • تعریف شیفت های كاری براساس ساعت های دلخواه

 

عملیات :

 • پذیرش بیماران سرپایی یا امكان آرشیو شدن اطلاعات مراجعات بیماران بصورت اتوماتیك
 • تعیین جنسیت بیمار براساس نام بیمار بصورت اتوماتیك
 • امكانات ذخیره شدن مشخصات پزشك جدید در قسمت تعریف پزشكان بصورت اتوماتیك در همان فرم پذیرش سرپایی
 • پذیرش بیماران بالینی و پاتولوژی سرپایی در یك فرم مشترك
 • كنترل اتوماتیك شماره های پاتولوژی و سینولوژی بصورت Sequentiul با امكان تغییر برای كاربر مجاز
 • امكانات جستجوی قوی براساس پارامترهای مختلف روی بیماران پذیرش شده
 • امكانات ثبت سریع آزمایشات براساس كد و نام اختصاری و شرح آزمایش با جستجوی فوق العاده قوی
 • امكان خارج از تعهد كردن آزمایش برای بیمار بیمه ای بصورت دستی با محاسبات مالی جداگانه
 • تغییر ردیف آزمایشات ثبت شده برای بیمار جهت تطبیق با دفترچه بیمار سرپایی
 • امكانات تخفیف برای بیماران سرپایی با امكان قفل كردن تخفیف برای بیمه خاص
 • مشاهده پرداخت های بیمار در صندوق
 • امكان ثبت توضیحات برای مراجعه یك بیمار ( شرح حال بیمار و .... )
 • امكان ثبت توضیحات برای هر آزمایش بیمار ( با كاربرد مناسب در بیماران پاتولوژی )
 • مشاهده جزئیات محاسبات مالی برای آزمایشات و حق فنی و حق نمونه برداری و مبالغ كل با یك نگاه
 • امكان چاپ قبض های صندوق مختلف برای بیماران سرپایی و قبض های مختلف نمونه گیری برای بیماران بستری
 • تبدیل بیمار سرپایی به بیمار بستری با محاسبات مالی اتوماتیك
 • حركت روی مراجعات بیماران بصورت قبلی و بعدی
 • پذیرش موقت بیمار سرپایی جهت تخمین قیمت
 • پذیرش اتوماتیك براساس درخواست های ارسالی از بخش و نیز امكان پذیرش دستی بیماران بستری
 • آرشیو شدن تمام اطلاعات درخواست های ارسالی از بخش و عملیات صورت گرفته توسط كاربران روی آنها
 • امكان مشاهده و چاپ اطلاعات بیماران موجود و یا ترخیص شده بیمارستان
 • تغییر بیمه بیمار بستری و انجام اتوماتیك محاسبات مالی روی مراجعات بیمار با كاربرد برای بیمارانی كه روزهای آخری كه در بیمارستان هستند مدارك بیمه ارائه می دهند
 • بروز رسانی نرمال رنج های تمام مراجعات بیمار در صورت لزوم
 • پذیرش اتوماتیك و دستی برای درخواست خون بیماران بستری با امكانات كامل مربوطه
 • امكان تعیین سایز كاغذ برای چاپ برای آزمایش بصورت كلی و نیز هنگام چاپ جواب
 • امكان تعیین Comment برای هر Section بیمار خاص جهت چاپ بعد از آزمایشات بیمار
 • امكان حركت روی مراجعات بصورت قبلی و بعدی
 • امكان حركت روی مراجعات براساس Section خاص و نیز ناقص بودن یا ناقص نبودن آن Section
 • امكان وارد كردن جواب چند خطی برای آزمایشات بیماران
 • Log شدن تغییرات جواب آزمایشات با جزئیات تغییر
 • امكان چاپ جواب یك Section یا تمام Section های بیمار با فشردن یك كلید
 • امكان چاپ جواب موقت با فرمت های متنوع از قبل تعریف شده برای بیماران اورژانسی
 • امكانات جوابدهی آزمایشات كشت بیماران با امكانات متنوع جهت تعریف كشت و میكروب های كشت و داروهای آنتی بیوگرام به كار رفته و وضعیت Sensivity آنها
 • امكان استفاده از روتین های متنوع دارویی در جواب دهی كشت بیماران
 • امكان جواب دهی كشت اجزاء و تجهیزات بخشها
 • جوابدهی پاتولوژی بیماران با استفاده از Microsoft Word 2003 و متون آماده پاتولوژی و سربرگ های متنوع قابل تعریف
 • تفكیك جواب های تایید شده و جواب های تائید نشده
 • جستجوی كلمه یا كلمات خاص بصورت تركیبی در جوابهای پاتولوژی بیماران
 • امكانات ثبت كدهای سرطانی برای بیماران
 • امكان استفاده سیستم از Microsoft Word و Excel  Microsoftاز طریق برنامه
 • پذیرش نمونه های آزمایش كه از مراكز خارج از آزمایشگاه ارسال شده اند
   

 
گزارشات :

 • چاپ لیست آزمایشات و تعرفه های بیمه ای آزمایشات با فیلترهای قوی
 • چاپ Work List های لازم بصورت ردیفی و جدولی با فیلترهای متنوع
 • لیست بیماران به همراه مشروح آزمایشات براساس Section های مختلف
 • لیست ناقص ( آزمایشات جواب داده نشده ) براساس فیلترهای مختلف
 • امكان چاپ كلی جواب آزمایشات برای بیمارانی كه جواب های آنها آماده چاپ است
 • چاپ مشروح و كلی از جواب آزمایشات بیماران بستری و سرپایی
 • گزارش مربوط به آزمایشات و مراجعات و پرونده های حذف شده با جزئیات كامل
 • گزارش خلاصه صورتحساب بیمار بستری یا مشروح آزمایشات و مبالغ مربوطه جهت (ارائه به بیمه با فرمت های مختلف)
 • لیست مشروح بیماران بستری به همراه مشروح آزمایشات و مبالغ آنها با امكانات فیلتر مختلف
 • لیست مشروح بیماران سرپایی به همراه مشروح آزمایشات و مبالغ آنها با امكانات فیلتر متنوع
 • لیست های بیمه مختلف برای بیماران سرپایی جهت ارائه به بیمه ها
 • گزارش شرح تخفیف های داده شده به بیماران
 • گزارش كاركرد مالی آزمایشگاه با امكان فیلتر بر روی پارامترهای مختلف
 • گزارش مشروح كاركرد واحد بانك خون
 • گزارش مشروح كاركرد داروخانه براساس شیفت های كاری در بازه های زمانی مختلف
 • گزارش آمار بیماران بدهكار و تسویه حساب شده و ... ( مغایرت صندوق )
 • آمار درصدی ثبت آزمایشات مختلف
 • امكان آمارگیری براساس آزمایش خاص روی بیماران بصورت تركیبی
 • گزارش آمار درخواست پزشكان بیرون از مركز
 • گزارش تحقیقاتی روی جواب های نرمال و High و Low بیماران بستری و سرپایی با فیلترهای متنوع
 • گزارش فلاپی بیمه برای بیمه های تامین اجتماعی – خدمات درمانی – ارتش – شهرداری و ...
 • گزارش فلاپی نمونه های سرطانی

 
 
ویژگیهای منحصر بفرد :

 • سرعت بالا و دقت بالا در تمام فرمهای برنامه و حجم كم بانك اطلاعاتی سیستم
 • تعیین اتوماتیك جنسیت بیمار براساس نام بیمار
 • امكانات صفر كردن شماره های قبض بیماران سرپایی
 • امكان تعیین تاریخ جواب بیمار سرپایی بصورت اتوماتیك براساس آزمایشات بیمار و نیز تعیین مدت زمان لازم برای جواب یك آزمایش در فرم تعریف آزمایشات
 • عدم تغییر نرمال رنج جواب های قبلی با تغییر یافتن نرمال رنج های كیت های آزمایشی
 • گزارش كنترل جواب آزمایشات بیماران بستری جهت مشاهده جواب های آزمایشات بیمار در روزهای قبلی و بصورت جدولی و تایید توسط پزشك متخصص آزمایشگاه جهت مشاهده در بخش
 • امكان ارسال به Excel در تمام گزارشات سیستم
 • امكانات آرشیو كردن اطلاعات نمونه های پاتولوژی خارج شده از مركز
 • مباحث مربوط به Quality Control و نمودارهای مختلف با استفاده از مكانیزم هایRandox Level 2 و Randox Level 3 و P.S.  و ...
 • امكان پشتیبان گیری از اطلاعات سیستم بصورت اتوماتیك و دستی
 • آلارم های تصویری و صوتی برای درخواست های ارسال شده از بخش و جوابهای ارسالی از دستگاه های آزمایشگاهی
 • محاسبه اتوماتیك جواب های مربوط به آزمایش PT از طریق جدول تعریف شده PT
 • اتصال به دستگاه های آزمایشگاهی جهت دریافت اتوماتیك جواب از جمله Sysmex ، Coulter ، RA-XT ، Alcyon ، Cobax ، NOVA  ، OMNI ، Hycell و ...
 • امكانات ارسال و دریافت پیام های SMS بین بخشهای مختلف آزمایشگاهی و افراد مختلف
 • بروز رسانی كلی برای لیستی از بیماران سرپایی یا بستری
 • اتصال به Slip Printer برای چاپ مبالغ روی نسخه های بیماران سرپایی
 • Option های بسیار متنوع برای فرم های مختلف سیستم
 • ارتباط با سیستم بخش بیمارستانی Tebsoft جهت دریافت درخواست و ارسال جواب آزمایشات برای بیماران بخشها و اورژانس
برخی از مراکز تحت پوشش
 • بیمارستان عرفان
 • بیمارستان نیایش
 • بیمارستان بهمن
 • بیمارستان کسری
 • بیمارستان ایرانمهر
 • بیمارستان مهر
 • بیمارستان نگاه
 • بیمارستان تخت جمشید
 • بیمارستان تریتا
 • بیمارستان ساسان
 • بیمارستان آسیا
 • بیمارستان آریا
 • بیمارستان آپادانا
 • بیمارستان پارس رشت
 • بیمارستان قائم رشت
 • بیمارستان مرتاض یزد
 • بیمارستان مجیبیان یزد
 • بیمارستان گلسار رشت
 • بیمارستان امید
 • بیمارستان بهشتی بندرانزلی
 • مرکز درمانی رازی رشت
 • کلینیک دندانپزشکی ایرانیان
 • بيمارستان نورانی تالش
 • بيمارستان امینی لنگرود
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی پرتولب
 • بیمارستان آریا اهواز
اطلاعات تماس
دفتر مرکزی :
تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان - خیابان جلیلوند - کوچه سوم غربی - پلاک 3 - واحد 1 و 2
کدپستی :
1467893561
خط تلفن ویژه :
43000420 - 021
نمابر :
88095424 - 021
ایمیل:
info@tebsoft.com
ارسال پیام
دی ان ان