تندیس چهرههای ماندگار سلامت و درمان ایران طب سافت

كيوسكهاي اطلاع رساني پزشكان طب سافت جهت اطلاع رساني مالي به پزشكان

با توجه به اهميت وقت پزشكان و نيز اطلاع رساني شفاف از عملكرد مالي آنها ، شركت تراشه هوشمند نوين پس از طراحي سيستم جامع حسابداري اطباء به عنوان يكي از ماژولهاي سيستم جامع بيمارستاني Tebsoft كه امكان پرداخت كاركرد ذينفهاي پرونده بيمار را با توجه به تنوع محاسبات هر پزشك ، در لحظه تسويه حساب بيمار فراهم كرده اقدام به طراحي سيستم اطلاع رساني پزشكان در محيط تاچ اسكرين بر روي كيوسكهاي خاص نموده كه امكان گزارش گيري و چاپ از عملكرد مالي پزشكان را به تفكيك بيماران بستري ، سرپايي ، آزاد و بيمه فراهم مي كند.
شايان ذكر است تمامي مسائل ايمني ، نظير كنترل اثر انگشت و كارت ويژه هر پزشك جهت ورود به اين سيستم پيش بيني شده.