تندیس چهرههای ماندگار سلامت و درمان ایران طب سافت

سیستم جامع مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی طب سافت (LIS)

شركت مهندسي انفورماتيك تراشه هوشمند نوين افتخار دارد سيستم جامع مديريت اطلاعات آزمايشگاهي TebSoft را به عنوان دستاورد جديد در زمينه اتوماسيون واحد هاي آزمايشگاهي كشور با ديد تحليل بر اساس نياز روز واحد هاي آزمايشگاهي مدرن و قابليت لينك به تمامي دستگاه هاي آزمايشگاهي با پورت هاي خروجي (جوابدهي خودكار) معرفي نمايد.
 سيستم آزمايشگاهي TebSoft  پس از بررسي و آناليز توسط تعدادي از اساتيد آزمايشگاهي كشور به عنوان سيستم مورد استفاده در تمامي آزمايشگاه هاي تحت پوشش تعدادي از واحد هاي دانشگاهي كشور معرفي شده و عنوان Laboratory Information Best System  را به خود اختصاص داده.

سیستم جامع مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی طب سافت (LIS)

تعاریف سیستم جامع مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی طب سافت (LIS)

-   تعريف آزمايشات با نرخ هاي آزاد و بيمه و متفرقه با ويژگي منحصر بودن براي هر بيمه
-   تعريف گروه هاي آزمايشي
-   تعريف جدول PT
-   تعريف فرمول هاي جوابدهي براي آزمايشات ( LDL و ....
-   تعريف حق فني و حق نمونه برداري بصورت جدا براي هر بيمه با ويژگي تعريف جهت روز اول و روز دوم بيماران بستري كه در بيمه هاي دولتي كاربرد دارد.
-   تعريف شرايط تعهد حق فني و حق نمونه برداري براي بيمه ها با حالت هاي مختلف سازگار با شرايط هر بيمه
-   تعريف نرمال رنج هاي متنوع براساس سن و جنسيت و متن نرمال رنج مختص به يك جنس و سن
-   تعريف روتين هاي آزمايشي براي استفاده در پذيرش بستري و سرپايي
-   تعريف داروهاي آنتي بيوگرام و روتين هاي دارويي براي استفاده در جوابدهي كشت بيماران
-   تعريف دسته جواب براي آزمايشات سه گروه مانند Urine و ...
-   تعريف جواب هاي آماده جهت استفاده با كد سريع در جوابدهي آزمايشات
-   تعريف فرآورده هاي بانك خون جهت پذيرش درخواست فرآورده هاي خون بيماران بستري
-   تعريف بيمه هاي مختلف با نرخ هاي آزاد و بيمه و متفرقه كاملاً مجزا براي هر بيمه
-   امكان تشابه سازي در تعريف بيمه هاي جديد جهت كپي كردن نرخ ها و مشخصات بيمه ها
-   تعريف ارسال كنندگان با امكان تعريف عنوان براي هر پزشك (جناب آقاي دكتر ، جناب پروفسور و .... )
-   تعريف پاتولوژيست هاي مركز با امكان تعريف عنوان براي هر پاتولوژيست
-   تعريف Work List هاي متنوع با امكانات متنوع
-   تعريف كاربران با سطوح دسترسي ريز شده به فرم ها و گزارشات و عمليات مختلف سيستم
-   امكان تعريف تقويم سالانه جهت استفاده در تعيين تاريخ جواب و هشدارهاي لازم براي روزهاي تعطيل
-   تعريف مشخصات آزمايشگاه جهت چاپ در گزارشات و قبض هاي سيستم
-   امكان تعريف متن امضاي انتهاي جواب بيماران
-   امكان تعريف متن مربوط به ساعات جواب دهي آزمايشگاه و نيز پيام هاي بهداشتي و تبليغات براي چاپ روي قبض بيماران
-   تعريف مولفه هاي لازم جهت استفاده براي بيماران سرطاني
-   تعريف كدهاي ICD-O جهت استفاده براي بيماران سرطاني
-   تعريف متون آماده پاتولوژي جهت استفاده در جوابدهي پاتولوژي بيماران بستري و سرپايي با استفاده از Microsoft Word 2003
-   امكان تعريف سربرگ براي جوابدهي پاتولوژي در سايزهاي A4 و A5 با استفاده از2003 Microsoft Word
-   تعريف فونت و سايز فونت و محل چاپ بر روي نسخه هاي بيماران سرپايي جهت استفاده از Slip Printer
-   تعريف شماره هاي اوليه براي شماره هاي پاتولوژي و سيتولوژي
-   تعريف پيشوندهاي لازم براي شماره هاي پاتولوژي و سيتولوژي
-   امكان تعريف كد براي آزمايشات براساس گروه بندي هاي انجام شده در مركز
-   نمايش كدهاي استفاده نشده براي استفاده جهت آزمايشات جديد
-   تعريف شيفت هاي كاري براساس ساعت هاي دلخواه

 

 
عمليات :
-   پذيرش بيماران سرپايي يا امكان آرشيو شدن اطلاعات مراجعات بيماران بصورت اتوماتيك
-   تعيين جنسيت بيمار براساس نام بيمار بصورت اتوماتيك
-   امكانات ذخيره شدن مشخصات پزشك جديد در قسمت تعريف پزشكان بصورت اتوماتيك در همان فرم پذيرش سرپايي
-   پذيرش بيماران باليني و پاتولوژي سرپايي در يك فرم مشترك
-   كنترل اتوماتيك شماره هاي پاتولوژي و سينولوژي بصورت Sequentiul با امكان تغيير براي كاربر مجاز
-   امكانات جستجوي قوي براساس پارامترهاي مختلف روي بيماران پذيرش شده
-   امكانات ثبت سريع آزمايشات براساس كد و نام اختصاري و شرح آزمايش با جستجوي فوق العاده قوي
-   امكان خارج از تعهد كردن آزمايش براي بيمار بيمه اي بصورت دستي با محاسبات مالي جداگانه
-   تغيير رديف آزمايشات ثبت شده براي بيمار جهت تطبيق با دفترچه بيمار سرپايي
-   امكانات تخفيف براي بيماران سرپايي با امكان قفل كردن تخفيف براي بيمه خاص
-   مشاهده پرداخت هاي بيمار در صندوق
-   امكان ثبت توضيحات براي مراجعه يك بيمار ( شرح حال بيمار و .... )
-   امكان ثبت توضيحات براي هر آزمايش بيمار ( با كاربرد مناسب در بيماران پاتولوژي )
-   مشاهده جزئيات محاسبات مالي براي آزمايشات و حق فني و حق نمونه برداري و مبالغ كل با يك نگاه
-   امكان چاپ قبض هاي صندوق مختلف براي بيماران سرپايي و قبض هاي مختلف نمونه گيري براي بيماران بستري
-   تبديل بيمار سرپايي به بيمار بستري با محاسبات مالي اتوماتيك
-   حركت روي مراجعات بيماران بصورت قبلي و بعدي
-   پذيرش موقت بيمار سرپايي جهت تخمين قيمت
-   پذيرش اتوماتيك براساس درخواست هاي ارسالي از بخش و نيز امكان پذيرش دستي بيماران بستري
-   آرشيو شدن تمام اطلاعات درخواست هاي ارسالي از بخش و عمليات صورت گرفته توسط كاربران روي آنها
-   امكان مشاهده و چاپ اطلاعات بيماران موجود و يا ترخيص شده بيمارستان
-   تغيير بيمه بيمار بستري و انجام اتوماتيك محاسبات مالي روي مراجعات بيمار با كاربرد براي بيماراني كه روزهاي آخري كه در بيمارستان هستند مدارك بيمه ارائه مي دهند
-   بروز رساني نرمال رنج هاي تمام مراجعات بيمار در صورت لزوم
-   پذيرش اتوماتيك و دستي براي درخواست خون بيماران بستري با امكانات كامل مربوطه
-   امكان تعيين سايز كاغذ براي چاپ براي آزمايش بصورت كلي و نيز هنگام چاپ جواب
-   امكان تعيين Comment براي هر Section بيمار خاص جهت چاپ بعد از آزمايشات بيمار
-   امكان حركت روي مراجعات بصورت قبلي و بعدي
-   امكان حركت روي مراجعات براساس Section خاص و نيز ناقص بودن يا ناقص نبودن آن Section
-   امكان وارد كردن جواب چند خطي براي آزمايشات بيماران
-   Log شدن تغييرات جواب آزمايشات با جزئيات تغيير
-   امكان چاپ جواب يك Section يا تمام Section هاي بيمار با فشردن يك كليد
-   امكان چاپ جواب موقت با فرمت هاي متنوع از قبل تعريف شده براي بيماران اورژانسي
-   امكانات جوابدهي آزمايشات كشت بيماران با امكانات متنوع جهت تعريف كشت و ميكروب هاي كشت و داروهاي آنتي بيوگرام به كار رفته و وضعيت Sensivity آنها 
-   امكان استفاده از روتين هاي متنوع دارويي در جواب دهي كشت بيماران
-   امكان جواب دهي كشت اجزاء و تجهيزات بخشها
-   جوابدهي پاتولوژي بيماران با استفاده از Microsoft Word 2003 و متون آماده پاتولوژي و سربرگ هاي متنوع قابل تعريف
-   تفكيك جواب هاي تاييد شده و جواب هاي تائيد نشده
-   جستجوي كلمه يا كلمات خاص بصورت تركيبي در جوابهاي پاتولوژي بيماران
-   امكانات ثبت كدهاي سرطاني براي بيماران
-   امكان استفاده سيستم از Microsoft Word و Excel  Microsoftاز طريق برنامه
-   پذيرش نمونه هاي آزمايش كه از مراكز خارج از آزمايشگاه ارسال شده اند
 

 

گزارشات :
-   چاپ ليست آزمايشات و تعرفه هاي بيمه اي آزمايشات با فيلترهاي قوي
-   چاپ Work List هاي لازم بصورت رديفي و جدولي با فيلترهاي متنوع
-   ليست بيماران به همراه مشروح آزمايشات براساس Section هاي مختلف
-   ليست ناقص ( آزمايشات جواب داده نشده ) براساس فيلترهاي مختلف
-   امكان چاپ كلي جواب آزمايشات براي بيماراني كه جواب هاي آنها آماده چاپ است
-   چاپ مشروح و كلي از جواب آزمايشات بيماران بستري و سرپايي
-   گزارش مربوط به آزمايشات و مراجعات و پرونده هاي حذف شده با جزئيات كامل
-   گزارش خلاصه صورتحساب بيمار بستري يا مشروح آزمايشات و مبالغ مربوطه جهت (ارائه به بيمه با فرمت هاي مختلف)
-   ليست مشروح بيماران بستري به همراه مشروح آزمايشات و مبالغ آنها با امكانات فيلتر مختلف
-   ليست مشروح بيماران سرپايي به همراه مشروح آزمايشات و مبالغ آنها با امكانات فيلتر متنوع
-   ليست هاي بيمه مختلف براي بيماران سرپايي جهت ارائه به بيمه ها
-   گزارش شرح تخفيف هاي داده شده به بيماران
-   گزارش كاركرد مالي آزمايشگاه با امكان فيلتر بر روي پارامترهاي مختلف
-   گزارش مشروح كاركرد واحد بانك خون
-   گزارش مشروح كاركرد داروخانه براساس شيفت هاي كاري در بازه هاي زماني مختلف
-   گزارش آمار بيماران بدهكار و تسويه حساب شده و ... ( مغايرت صندوق )
-   آمار درصدي ثبت آزمايشات مختلف
-   امكان آمارگيري براساس آزمايش خاص روي بيماران بصورت تركيبي
-   گزارش آمار درخواست پزشكان بيرون از مركز
-   گزارش تحقيقاتي روي جواب هاي نرمال و High و Low بيماران بستري و سرپايي با فيلترهاي متنوع
-   گزارش فلاپي بيمه براي بيمه هاي تامين اجتماعي – خدمات درماني – ارتش – شهرداري و ...
-   گزارش فلاپي نمونه هاي سرطاني
 
 
ويژگيهاي منحصر بفرد :
-   سرعت بالا و دقت بالا در تمام فرمهاي برنامه و حجم كم بانك اطلاعاتي سيستم
-   تعيين اتوماتيك جنسيت بيمار براساس نام بيمار
-   امكانات صفر كردن شماره هاي قبض بيماران سرپايي
-   امكان تعيين تاريخ جواب بيمار سرپايي بصورت اتوماتيك براساس آزمايشات بيمار و نيز تعيين مدت زمان لازم براي جواب يك آزمايش در فرم تعريف آزمايشات
-   عدم تغيير نرمال رنج جواب هاي قبلي با تغيير يافتن نرمال رنج هاي كيت هاي آزمايشي
-   گزارش كنترل جواب آزمايشات بيماران بستري جهت مشاهده جواب هاي آزمايشات بيمار در روزهاي قبلي و بصورت جدولي و تاييد توسط پزشك متخصص آزمايشگاه جهت مشاهده در بخش
-   امكان ارسال به Excel در تمام گزارشات سيستم
-   امكانات آرشيو كردن اطلاعات نمونه هاي پاتولوژي خارج شده از مركز
-   مباحث مربوط به Quality Control و نمودارهاي مختلف با استفاده از مكانيزم هايRandox Level 2 و Randox Level 3 و P.S.  و ...
-   امكان پشتيبان گيري از اطلاعات سيستم بصورت اتوماتيك و دستي
-   آلارم هاي تصويري و صوتي براي درخواست هاي ارسال شده از بخش و جوابهاي ارسالي از دستگاه هاي آزمايشگاهي
-   محاسبه اتوماتيك جواب هاي مربوط به آزمايش PT از طريق جدول تعريف شده PT
-   اتصال به دستگاه هاي آزمايشگاهي جهت دريافت اتوماتيك جواب از جمله Sysmex ، Coulter ، RA-XT ، Alcyon ، Cobax ، NOVA  ، OMNI ، Hycell و ...
-   امكانات ارسال و دريافت پيام هاي SMS بين بخشهاي مختلف آزمايشگاهي و افراد مختلف
-   بروز رساني كلي براي ليستي از بيماران سرپايي يا بستري
-   اتصال به Slip Printer براي چاپ مبالغ روي نسخه هاي بيماران سرپايي
-   Option هاي بسيار متنوع براي فرم هاي مختلف سيستم
-   ارتباط با سيستم بخش بيمارستاني Tebsoft جهت دريافت درخواست و ارسال جواب آزمايشات براي بيماران بخشها و اورژانس