تندیس چهرههای ماندگار سلامت و درمان ایران طب سافت

آرشیو احبار و رویدادهای شرکت تراشه هوشمند نوین

همزمان با بهره برداری بیمارستان بین المللی قائم رشت تمامی فرایندهای کاری این بیمارستان تحت پوشش سیستم جامع بیمارستانی طب سافت به اجرا در آمد .

CISS.TuneUp

(Page created in:0 s)